michiexile: (ModelHouse)
[personal profile] michiexile
För att jag vill kunna läsa texten, och inte hittar den nedskriven.

https://www.youtube.com/watch?v=PVlf_qPzmew

Elle Dolores i ditt fönster glimmar det som stjärneljus
Sista stjärnan glimmar hånfullt klar och sval
Nattens armar drar sig undan in i skuggan vid ditt hus
Och det ekar när den sista hanen gal

Elle Dolores öppna fönstret, jag hör gryningsklockan slå.
Jag har sprungit hela natten. Jag är trött.
Låt mig gömma mig där inne, dit kan natten aldrig nå.
Låt mig vila där, där allt som dött är dött.

Elle Dolores låt mig vila. Jag är mätt på livet, mätt
På mitt livs berusning. Låt mig vila still.
Låt mig skölja minnet rent från allting som jag hört och sett
Låt mig vila drömlös, det är allt jag vill.

Elle Dolores, Elle Dolores, i mitt tysta morgonrum
Knäpp händerna om min nacke, ge mig frid
Låt mig vila i din grynings slut en tyst och andfådd stund
Låt mig tro att det för en gångs skull finns tid.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

michiexile: (Default)
michiexile

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
2223242526 2728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:14 am
Powered by Dreamwidth Studios